इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
social म्हणजे काय ? समाज म्हणजे काय? तसेच सामाजिक म्हणजे काय ? na नाही 0
citizen म्हणजे काय ? शहरवासी म्हणजे काय? तसेच नागरिक म्हणजे काय ? na नाही 0
world म्हणजे काय ? जग म्हणजे काय? तसेच दूनिया म्हणजे काय? तसेच विश्व म्हणजे काय ? na नाही 0
table म्हणजे काय ? मेज म्हणजे काय ? na नाही 0
chair म्हणजे काय ? खूर्ची म्हणजे काय ? na नाही 0
touch म्हणजे काय ? स्पर्श म्हणजे काय ? na नाही 0
slap म्हणजे काय ? गालात मारणे म्हणजे काय? तसेच थोबाडीत लावणे म्हणजे काय? तसेच मुस्काटात मारणे म्हणजे काय ? na नाही 0
kiss म्हणजे काय ? पापी घेणे म्हणजे काय? तसेच मूका घेणे म्हणजे काय ? na नाही 0
bra म्हणजे काय ? स्रियांचे छातीवर घालावयाचे अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
underwear म्हणजे काय ? अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
underpant म्हणजे काय ? कमरेभोवती गूंडाळायचा अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
pant म्हणजे काय ? इजार म्हणजे काय? तसेच विजार म्हणजे काय? तसेच पायजमा म्हणजे काय ? na नाही 0
shirt म्हणजे काय ? सदरा म्हणजे काय? तसेच बंडी म्हणजे काय ? na नाही 0
shoes म्हणजे काय ? बूट म्हणजे काय? तसेच पायजोडे म्हणजे काय? तसेच पादत्राणे म्हणजे काय ? na नाही 0
buttocks म्हणजे काय ? nates म्हणजे काय ? na नाही 0
internet म्हणजे काय ? अंतरजाळ म्हणजे काय ? na नाही 0
agreement म्हणजे काय ? करारनामा म्हणजे काय? तसेच संमतीपत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
rent म्हणजे काय ? भाडे म्हणजे काय ? na नाही 0
home म्हणजे काय ? house म्हणजे काय ? na नाही 0
house म्हणजे काय ? घर म्हणजे काय ? na नाही 0