इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
underwear म्हणजे काय ? अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
underpant म्हणजे काय ? कमरेभोवती गूंडाळायचा अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0
pant म्हणजे काय ? इजार म्हणजे काय? तसेच विजार म्हणजे काय? तसेच पायजमा म्हणजे काय ? na नाही 0
shirt म्हणजे काय ? सदरा म्हणजे काय? तसेच बंडी म्हणजे काय ? na नाही 0
shoes म्हणजे काय ? बूट म्हणजे काय? तसेच पायजोडे म्हणजे काय? तसेच पादत्राणे म्हणजे काय ? na नाही 0
buttocks म्हणजे काय ? nates म्हणजे काय ? na नाही 0
internet म्हणजे काय ? अंतरजाळ म्हणजे काय ? na नाही 0
agreement म्हणजे काय ? करारनामा म्हणजे काय? तसेच संमतीपत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
rent म्हणजे काय ? भाडे म्हणजे काय ? na नाही 0
home म्हणजे काय ? house म्हणजे काय ? na नाही 0
house म्हणजे काय ? घर म्हणजे काय ? na नाही 0
milk म्हणजे काय ? दूध म्हणजे काय ? na नाही 0
north म्हणजे काय ? उत्तर दिशा म्हणजे काय ? na नाही 0
west म्हणजे काय ? पश्चिम म्हणजे काय ? na नाही 0
east म्हणजे काय ? पूर्व म्हणजे काय ? na नाही 0
south म्हणजे काय ? दक्षिण म्हणजे काय ? na नाही 0
send म्हणजे काय ? पाठवणे म्हणजे काय? तसेच धाडणे म्हणजे काय ? na नाही 0
simple म्हणजे काय ? साधा म्हणजे काय? तसेच सहज म्हणजे काय ? na नाही 0
painting म्हणजे काय ? चित्रण म्हणजे काय ? na नाही 0
images म्हणजे काय ? pictures म्हणजे काय ? na नाही 0