इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
songs म्हणजे काय ? गाणी म्हणजे काय ? na नाही 0
crime म्हणजे काय ? गून्हा म्हणजे काय ? na नाही 0
nipple म्हणजे काय ? स्रिच्या छातीवरील स्तनाग्र म्हणजे काय ? na नाही 0
development म्हणजे काय ? विकास म्हणजे काय? तसेच प्रगती म्हणजे काय ? na नाही 0
deep म्हणजे काय ? खोलवर म्हणजे काय? तसेच खोल म्हणजे काय ? na नाही 0
department म्हणजे काय ? खाते म्हणजे काय? तसेच ठराविक कार्यक्षेत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
discount म्हणजे काय ? सूट म्हणजे काय ? na नाही 0
way म्हणजे काय ? मार्ग म्हणजे काय? तसेच रस्ता म्हणजे काय? तसेच पथ म्हणजे काय ? na नाही 0
available म्हणजे काय ? उपलब्ध असणे म्हणजे काय ? na नाही 0
group म्हणजे काय ? समूह म्हणजे काय? तसेच घोळका म्हणजे काय ? na नाही 0
president म्हणजे काय ? अध्यक्ष म्हणजे काय? तसेच प्रमुख म्हणजे काय ? na नाही 0
wrong म्हणजे काय ? चूक-2 म्हणजे काय? तसेच चूकीचा म्हणजे काय ? na नाही 0
false म्हणजे काय ? चूक म्हणजे काय ? na नाही 0
true म्हणजे काय ? खरा म्हणजे काय? तसेच बरोबर म्हणजे काय ? na नाही 0
maximum म्हणजे काय ? जास्तीत जास्त म्हणजे काय ? na नाही 0
minimum म्हणजे काय ? कमीत कमी म्हणजे काय ? na नाही 0
right म्हणजे काय ? बरोबर म्हणजे काय? तसेच उजवा म्हणजे काय ? na नाही 0
converted म्हणजे काय ? रूपांतरित म्हणजे काय ? na नाही 0
convert म्हणजे काय ? रूपांतर म्हणजे काय ? na नाही 0
covered म्हणजे काय ? अच्छादलेले म्हणजे काय ? na नाही 0