इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
ceremony म्हणजे काय ? समारंभ म्हणजे काय ? na नाही 0
percentage म्हणजे काय ? टक्केवारी म्हणजे काय? तसेच टक्के म्हणजे काय ? na नाही 0
village म्हणजे काय ? गाव म्हणजे काय ? na नाही 0
brain म्हणजे काय ? मेंदू म्हणजे काय ? na नाही 0
mind म्हणजे काय ? मन म्हणजे काय ? na नाही 0
move म्हणजे काय ? हलवणे म्हणजे काय ? na नाही 0
palate म्हणजे काय ? टाळू म्हणजे काय ? na नाही 0
fan म्हणजे काय ? पंखा म्हणजे काय ? na नाही 0
geography म्हणजे काय ? भूगोल म्हणजे काय ? na नाही 0
science म्हणजे काय ? विज्ञान म्हणजे काय ? na नाही 0
social science म्हणजे काय ? समाजशास्त्र म्हणजे काय ? na नाही 0
social म्हणजे काय ? समाज म्हणजे काय? तसेच सामाजिक म्हणजे काय ? na नाही 0
citizen म्हणजे काय ? शहरवासी म्हणजे काय? तसेच नागरिक म्हणजे काय ? na नाही 0
world म्हणजे काय ? जग म्हणजे काय? तसेच दूनिया म्हणजे काय? तसेच विश्व म्हणजे काय ? na नाही 0
table म्हणजे काय ? मेज म्हणजे काय ? na नाही 0
chair म्हणजे काय ? खूर्ची म्हणजे काय ? na नाही 0
touch म्हणजे काय ? स्पर्श म्हणजे काय ? na नाही 0
slap म्हणजे काय ? गालात मारणे म्हणजे काय? तसेच थोबाडीत लावणे म्हणजे काय? तसेच मुस्काटात मारणे म्हणजे काय ? na नाही 0
kiss म्हणजे काय ? पापी घेणे म्हणजे काय? तसेच मूका घेणे म्हणजे काय ? na नाही 0
bra म्हणजे काय ? स्रियांचे छातीवर घालावयाचे अंतवस्र म्हणजे काय ? na नाही 0