इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
five म्हणजे काय ? पाच म्हणजे काय ? na नाही 0
four म्हणजे काय ? चार म्हणजे काय ? na नाही 0
three म्हणजे काय ? तीन म्हणजे काय ? na नाही 0
two म्हणजे काय ? दोन म्हणजे काय ? na नाही 0
one म्हणजे काय ? एक म्हणजे काय ? na नाही 0
boss म्हणजे काय ? साहेब म्हणजे काय ? na नाही 0
comedy म्हणजे काय ? मस्करी म्हणजे काय? तसेच विनोदी म्हणजे काय ? na नाही 0
scientists म्हणजे काय ? शास्त्रज्ञ म्हणजे काय ? na नाही 0
scientific म्हणजे काय ? शास्त्रीय म्हणजे काय ? na नाही 0
ceremony म्हणजे काय ? समारंभ म्हणजे काय ? na नाही 0
percentage म्हणजे काय ? टक्केवारी म्हणजे काय? तसेच टक्के म्हणजे काय ? na नाही 0
village म्हणजे काय ? गाव म्हणजे काय ? na नाही 0
brain म्हणजे काय ? मेंदू म्हणजे काय ? na नाही 0
mind म्हणजे काय ? मन म्हणजे काय ? na नाही 0
move म्हणजे काय ? हलवणे म्हणजे काय ? na नाही 0
palate म्हणजे काय ? टाळू म्हणजे काय ? na नाही 0
fan म्हणजे काय ? पंखा म्हणजे काय ? na नाही 0
geography म्हणजे काय ? भूगोल म्हणजे काय ? na नाही 0
science म्हणजे काय ? विज्ञान म्हणजे काय ? na नाही 0
social science म्हणजे काय ? समाजशास्त्र म्हणजे काय ? na नाही 0