इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
sixteen म्हणजे काय ? सोळा म्हणजे काय ? na नाही 0
fifteen म्हणजे काय ? पंधरा म्हणजे काय ? na नाही 0
fourteen म्हणजे काय ? चौदा म्हणजे काय ? na नाही 0
thirteen म्हणजे काय ? तेरा म्हणजे काय ? na नाही 0
twelve म्हणजे काय ? बारा म्हणजे काय ? na नाही 0
eleven म्हणजे काय ? अकरा म्हणजे काय ? na नाही 0
ten म्हणजे काय ? दहा म्हणजे काय ? na नाही 0
nine म्हणजे काय ? नऊ म्हणजे काय ? na नाही 0
eight म्हणजे काय ? आठ म्हणजे काय ? na नाही 0
seven म्हणजे काय ? सात म्हणजे काय ? na नाही 0
six म्हणजे काय ? सहा म्हणजे काय ? na नाही 0
five म्हणजे काय ? पाच म्हणजे काय ? na नाही 0
four म्हणजे काय ? चार म्हणजे काय ? na नाही 0
three म्हणजे काय ? तीन म्हणजे काय ? na नाही 0
two म्हणजे काय ? दोन म्हणजे काय ? na नाही 0
one म्हणजे काय ? एक म्हणजे काय ? na नाही 0
boss म्हणजे काय ? साहेब म्हणजे काय ? na नाही 0
comedy म्हणजे काय ? मस्करी म्हणजे काय? तसेच विनोदी म्हणजे काय ? na नाही 0
scientists म्हणजे काय ? शास्त्रज्ञ म्हणजे काय ? na नाही 0
scientific म्हणजे काय ? शास्त्रीय म्हणजे काय ? na नाही 0