इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
boyfriend म्हणजे काय ? प्रेमी म्हणजे काय? तसेच प्रियकर म्हणजे काय ? na नाही 0
girlfriend म्हणजे काय ? प्रेमिका म्हणजे काय? तसेच प्रियसी म्हणजे काय ? na नाही 0
television set म्हणजे काय ? दूरदर्शन संच म्हणजे काय ? na नाही 0
telephone म्हणजे काय ? दूरध्वनी म्हणजे काय ? na नाही 0
time म्हणजे काय ? वेळ म्हणजे काय ? na नाही 0
twenty म्हणजे काय ? वीस म्हणजे काय ? na नाही 0
nineteen म्हणजे काय ? एकोणीस म्हणजे काय ? na नाही 0
eighteen म्हणजे काय ? अठरा म्हणजे काय ? na नाही 0
seventeen म्हणजे काय ? सतरा म्हणजे काय ? na नाही 0
sixteen म्हणजे काय ? सोळा म्हणजे काय ? na नाही 0
fifteen म्हणजे काय ? पंधरा म्हणजे काय ? na नाही 0
fourteen म्हणजे काय ? चौदा म्हणजे काय ? na नाही 0
thirteen म्हणजे काय ? तेरा म्हणजे काय ? na नाही 0
twelve म्हणजे काय ? बारा म्हणजे काय ? na नाही 0
eleven म्हणजे काय ? अकरा म्हणजे काय ? na नाही 0
ten म्हणजे काय ? दहा म्हणजे काय ? na नाही 0
nine म्हणजे काय ? नऊ म्हणजे काय ? na नाही 0
eight म्हणजे काय ? आठ म्हणजे काय ? na नाही 0
seven म्हणजे काय ? सात म्हणजे काय ? na नाही 0
six म्हणजे काय ? सहा म्हणजे काय ? na नाही 0