इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
blind sister म्हणजे काय ? आंधळी बहिण म्हणजे काय? तसेच अंध बहिण म्हणजे काय? तसेच दृष्टीहिन बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
young sister म्हणजे काय ? तरूण बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
elder sister म्हणजे काय ? मोठी बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
yonger sister म्हणजे काय ? लहाण बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
god म्हणजे काय ? देव म्हणजे काय? तसेच इश्वर म्हणजे काय? तसेच परमेश्वर म्हणजे काय ? na नाही 0
low म्हणजे काय ? खाली म्हणजे काय? तसेच खालचा म्हणजे काय ? na नाही 0
lead म्हणजे काय ? आघाडी म्हणजे काय ? na नाही 0
mpsc fullform म्हणजे काय ? एम पी एस सी पूर्ण स्वरूप म्हणजे काय ? na नाही 0
space म्हणजे काय ? अंतरिक्ष म्हणजे काय ? na नाही 0
ocean म्हणजे काय ? समुद्र म्हणजे काय? तसेच सागर म्हणजे काय ? na नाही 0
river म्हणजे काय ? नदी म्हणजे काय? तसेच सरिता म्हणजे काय ? na नाही 0
we म्हणजे काय ? आम्ही म्हणजे काय ? na नाही 0
machine म्हणजे काय ? यंत्र म्हणजे काय ? na नाही 0
nail म्हणजे काय ? नख म्हणजे काय ? na नाही 0
lover म्हणजे काय ? प्रेम करणारा म्हणजे काय ? na नाही 0
such म्हणजे काय ? असे म्हणजे काय? तसेच असले म्हणजे काय ? na नाही 0
suck म्हणजे काय ? चोखणे म्हणजे काय? तसेच चाटणे म्हणजे काय ? na नाही 0
luck म्हणजे काय ? नशिब म्हणजे काय ? na नाही 0
madness म्हणजे काय ? वेडेपणा म्हणजे काय ? na नाही 0
mad म्हणजे काय ? वेडा म्हणजे काय ? na नाही 0