इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
sad म्हणजे काय ? दूखी म्हणजे काय? तसेच वाईट म्हणजे काय ? na नाही 0
happy म्हणजे काय ? आनंद म्हणजे काय? तसेच आनंदी म्हणजे काय ? na नाही 0
body म्हणजे काय ? शरिर म्हणजे काय ? na नाही 0
blood म्हणजे काय ? रक्त म्हणजे काय ? na नाही 0
sisters choice म्हणजे काय ? बहिणीची आवड म्हणजे काय ? na नाही 0
nude photo म्हणजे काय ? नग्न चित्र म्हणजे काय ? na नाही 0
fair wife म्हणजे काय ? गोरी बायको म्हणजे काय ? na नाही 0
step sister म्हणजे काय ? सावत्र बहीण म्हणजे काय ? na नाही 0
alone म्हणजे काय ? एकटा म्हणजे काय ? na नाही 0
characterless म्हणजे काय ? चारित्र्यहिन म्हणजे काय ? na नाही 0
lovely sister म्हणजे काय ? प्रेमळ बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
blind sister म्हणजे काय ? आंधळी बहिण म्हणजे काय? तसेच अंध बहिण म्हणजे काय? तसेच दृष्टीहिन बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
young sister म्हणजे काय ? तरूण बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
elder sister म्हणजे काय ? मोठी बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
yonger sister म्हणजे काय ? लहाण बहिण म्हणजे काय ? na नाही 0
god म्हणजे काय ? देव म्हणजे काय? तसेच इश्वर म्हणजे काय? तसेच परमेश्वर म्हणजे काय ? na नाही 0
low म्हणजे काय ? खाली म्हणजे काय? तसेच खालचा म्हणजे काय ? na नाही 0
lead म्हणजे काय ? आघाडी म्हणजे काय ? na नाही 0
mpsc fullform म्हणजे काय ? एम पी एस सी पूर्ण स्वरूप म्हणजे काय ? na नाही 0
space म्हणजे काय ? अंतरिक्ष म्हणजे काय ? na नाही 0