इंग्रजी शब्द म्हणजे काय? प्रकार विशेष? बघ्यांची संख्या
sperm म्हणजे काय ? शुक्राणूं म्हणजे काय ? na नाही 0
stomach म्हणजे काय ? पोट म्हणजे काय ? na नाही 0
back म्हणजे काय ? पाठ म्हणजे काय? तसेच पाठीमागे म्हणजे काय? तसेच मागच्या बाजूला म्हणजे काय? तसेच परत म्हणजे काय ? na नाही 0
underarm म्हणजे काय ? काख म्हणजे काय ? na नाही 0
arm म्हणजे काय ? hand म्हणजे काय ? na नाही 0
shoulder म्हणजे काय ? खांदा म्हणजे काय ? na नाही 0
breast म्हणजे काय ? स्तन म्हणजे काय ? na नाही 0
chest म्हणजे काय ? छाती म्हणजे काय ? na नाही 0
finger म्हणजे काय ? हाताचे बोट म्हणजे काय ? na नाही 0
tongue म्हणजे काय ? जीभ म्हणजे काय ? na नाही 0
mouth म्हणजे काय ? तोंड म्हणजे काय ? na नाही 0
ear म्हणजे काय ? कान म्हणजे काय ? na नाही 0
hair म्हणजे काय ? केस म्हणजे काय ? na नाही 0
tree म्हणजे काय ? झाड म्हणजे काय ? na नाही 0
neck म्हणजे काय ? मान म्हणजे काय ? na नाही 0
nose म्हणजे काय ? नाक म्हणजे काय ? na नाही 0
knee म्हणजे काय ? गुडघा म्हणजे काय ? na नाही 0
leg म्हणजे काय ? पाय म्हणजे काय ? na नाही 0
hand म्हणजे काय ? हात म्हणजे काय ? na नाही 0
husbond म्हणजे काय ? नवरा म्हणजे काय? तसेच पती म्हणजे काय ? na नाही 0